مقاله بازاریابی الکترونیکی به همراه ترجمه لاتین آن دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ 10:52
The effect of E-marketing on the marketing performance of Small Business Enterprise:

A comparative study between Egypt and the UK.

 

 

By:

HATEM EL-GOHARY

Bradford University School of Management

2007

 

 

 

Key words:-

E-Marketing, Small Business Enterprises, Performance, Egypt, UK.

 

 

Abstract:-

 

Small Business Enterprises (SBE's) play a major role in the world economy, and their contribution to economic and employment growth is widely recognized. Based on the SBE role as an economic engine to drive global development, this research seeks to understand the practices and activities of these enterprises in terms of electronic marketing (Achieving marketing objectives and functions through the use of electronic communication technology), marketing performance and the effectiveness of industrial and trade SBE’s. In order to do this a comparative study is made between SBE’s in Egypt (developing) and the UK (developed).

The main aim of this work is to identify links between the conceptual framework and empirical analysis in this field because they appear to be highly integrated, and if reviewed separately may present distorted results.

A triangulation approach will be used in which quantitative and qualitative data will be collected through structured mailed questionnaires and semi-structured interviews to address different levels of investigation, test the hypotheses and address the central research questions.

 

 

 

1. Introduction:-

 

Small Business Enterprises (SBE's) do play a major role in the world economy, and they are recognized as one of the main contributors to economic, development and employment growth. According to Mulhern (1995) 99% of all European companies are small and medium sized (SME) and from 1985-1995 it provided 66% of the employment in Europe. That is also true in Less Developing Countries (LDC’s) since small businesses do represent a high percentage of the total number of enterprises.

On the other hand, the revolution in information technology (IT) and communications changed the way people conduct business today. In recent years, increasing numbers of businesses have been using the Internet and other electronic media in their marketing efforts, giving the chance for Electronic marketing (as a new marketing phenomenon and philosophy) to grow in a very dramatic and dynamic way.

From the researcher point of view, implementing E-marketing by small business enterprise can change the shape and nature of SBE’s business all over the world. Because the rapid proliferation of the Internet, the World Wide Web (WWW) and electronic communication has created a fast growing new electronic channels for marketing. For that, the internet and other electronic media are playing now a very important role in conducting marketing activities due to its unique characteristics as a market and as a medium.

 Depending on that the researcher is seeking to add to the body of knowledge by investigating and understanding the practices and activities of small business enterprises through conducting a research about the effect of implementing E-marketing on marketing performance of industrial and trade SBE's, it is a comparative study between the Egyptian and British SBE’s to gain a better understanding of the SBE’s role in developing countries since they are less well represented in the literature.

 

1.1 Background:-

 

1.1.1 Small Business Enterprises:-

Despite of the powerful position held by small businesses, defining it has always been difficult and there is a little agreement on what defines a small business because the term covers a variety of firms. As a result small businesses have been defined in a perplexing number of different ways in different parts of the world according to national and local needs (Theng and Boon 1996; Watson and Everrett 1996). Table 1 summarizes the official or most common definitions of SBE's used in some countries around the world.

 

Table 1: Criteria of defining SBE’s adapted by some countries
Country  
No.  of employees 
Other criteria

USA 
Under 100 
Less than $ 5 million annual sales

European Union 
Under 50 
Annual turnover or global balance less than 10  million euros

+

Independence

(Not exceeding 25% of the capital or voting rights withheld by one or more companies (or public bodies) which are not themselves SME's)

Australia 
Under 20 
None

Canada  
Under 500 in mfg and 50 in services 
Less than $ 5 million annual sales

India 
None  
Total investment(not exceeding 10 million Indian Rupees in industrial enterprises and 1 million in service enterprises)

Mexico  
Under 50  
None

Thailand 
Under 200 in labour intensive 
None

Turkey  
10 to 49 
None


Source: El-Gohary (2006)

From table 1 it is noticed that the number of employees is the most often used element in determining the category of SBE's in most countries. Furthermore,. It also noticed that there is a lack of agreement on what defines a small business, for that a standard definition for Small Business Enterprises is needed. Accordingly and due to the absence of an Egyptian official definition for SBE’s, the researcher will depend on the following definition for SBE’s for the purpose of conducting the current research study: “a small business enterprise is that enterprise that employs from ten to forty-nine employees”.

 

1.1.2 E-Marketing:-

Electronic marketing (E-marketing) can be viewed as a new modern business practice associated with buying and selling goods, services, information and ideas via the Internet and other electronic means. A review of relevant literature revealed that definitions of electronic marketing vary according to each author's point of view, background and specialization.  While Smith and Chaffey (2005) defines it as: “Achieving marketing objectives through applying digital technologies”, Strauss and Frost (2001) define it as: “The use of electronic data and applications for planning and executing the conception, distribution and pricing of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives”.

The researcher will depend on Strauss and Frost definition in conducting the current research because: it takes into consideration all the element of E-marketing, all types of products, it illustrate the main objective of E-marking which is creating the exchanges that satisfy individual and organizational needs. Moreover it is the official definition for E-marketing adopted by the E-Marketing Association.

From the researcher point of view, implementing E-marketing by small business enterprise can change the shape and nature of SBE’s business all over the world. Because the rapid proliferation of the Internet, the World Wide Web (WWW) and electronic communication has created a fast growing new electronic channels for marketing. This rapid expanding use of the Internet and other electronic communication for business purposes attracts companies to invest in online presence (Liang and Hung, 1998).

 

1.1.3 Marketing performance:-

Given the fact that a firm survival depends on its capacity to create value, and value is defined by customers (Day, 1990), marketing makes a fundamental contribution to long-term business success. But despite of the importance of measuring business performance there is a little research on the measures used to evaluate marketing performance and effectiveness. On the other hand, when looking to the marketing performance and success measures it is noticed that there are many measures. Recently, in an attempt to organize performance measures Kokkinaki and Ambler (1999) have summarized it and established six categories for marketing performance and success measures which are: Financial measures / Competitive market measures / Consumer behaviour measures / Consumer intermediate measures / Direct costumer measures / Innovativeness measures.

 

1.1.3.1 E-Marketing Performance Measures:-

Standardised measures for E-marketing performance are both needed and necessary. The discussion of most of the researchers has centred on the following measures (beside the traditional marketing performance measures): Traffic/ Visit duration / Conversion rate (visit to purchase) / Catalogue size / Sales value / Number of transactions / Number of users (as measured by the number of registered user accounts). In conducting the proposed research the researcher will depend on both traditional marketing and E-marketing performance measures. Namely: Financial measures / Competitive market measures / Consumer behaviour measures / Consumer intermediate measures / E-marketing measures (such as: Conversion rate / Traffic / Visit duration / Number of transactions / Number of users).

2. The Literature Review:-

Until now the researcher had identified a wide range of the literature review (in its wider broad sense which include: Journals, Academic Books, theses and dissertations, short articles, e-databases, conference papers,…). The literature time period starts from 1990 to presence, the main reasons for that are:-

- The World Wide Web (WWW) which is the main e-marketing element launched and started at 1993.

- According to this survey for the literature and despite of the fast growth in e-marketing research in the last decade, it appears that only from the late 1980s researches on e-marketing and internet marketing begun to appear in the literature.  Starting with the work of: Malone, Yates and Benjamin (1987 & 1989), crossing by the work of: White (1997), Samiee (1998), Wientzen (2000), Porter (2001), Siddiqui et al. (2003), Daniel et al. (2003), Smith and Rupp (2003), Smith (2004 a, b) and ending with the work of: Sheth and Sharma (2005), Sandeep and Singh (2005), De Kervenoael et al (2006), Flavián and Guinalíu (2006), Taylor and England (2006).

 

The research studies investigated and covered a wide rang of e-marketing areas, such as: internet-marketing / e-mail marketing / intranet marketing / SMS marketing / extranet marketing. On the other hand, it is noticed that the literature in internet-marketing covers five main areas which are: Internet marketing (IM) environment, IM functions, IM applications and IM research. Regarding the literature of e-marketing in SBE’s, it was found that it covers the following areas illustrated in figure 1.

 

The use of internet by SBE’s

 

The literature of e-marketing in SBE’s

The concept of E-Marketing in SBE’s

Export performance

The internet as a distribution channel for SBE’s

 

E-Bay in SBE’s

 

SBE’s Competencies

B2B in SBE’s

E-Business adoption by SBE’s

 

Virtual Market


Figure 1: The literature of e-marketing in SBE’s

Source: El-Gohary (2006).

 

By reviewing this literature it’s noticed that:-

(1) There are a quite reasonable number of researches had been conducted on the internet use by SBE’s. From these researches: Martin and Matlay (2003) conducted a research on the Innovative use of the Internet in small firms to study the impact of knowledge management and organisational learning in accessing new opportunities.

In the same direction and depending on their earlier survey research project designed to establish the profile of Australian SBE’s using the Internet in 1996, Poon and Swatman (1997) conducted anther research on: Small business use of the Internet in Australian SBE’s. in consent with the findings of Adam and Deans (2001) they also found that most of SBE’s are still using the Internet as a communications medium in addition to other communication tools like telephone and facsimile

To continue the early studies conducted by Poon and Swatman (1996a; 1996b; 1997a; and 1997b) on SBE’s use of the internet Adam and Deans (2001) conducted an Inter-Study Comparisons of SBE’s Internet Use in Australia and New Zealand depending on a Triangulation approach. Moreover Chaston and Mangles (2003), Collins, et al (2003) and McGowan, et al (2001) conducted research studies on the utilisation of the Internet among small businesses.

 

 (2) There are a quite reasonable number of researches had been conducted on the adoption of e-business practices by SBE’s. From these researches Fillis, et al (2004); Jutla, et al (2002); Mendo and Fitzgerald (2005) and Ramsey and McCole (2004 & 2005).

Fillis, et al (2004) argues that: globalisation and technology effects appear to have spurred smaller firms around the world to embrace e-business practices. They formulated a conceptual framework of the reasons behind adoption and non-adoption of e-business in small firm. The framework was built form the following factors: Macro dimensions, industry sector and firm-level factors together with owner/manager motivations and attitudes towards e-business adoption.

Also Jutla, et al (2002) and Mendo and Fitzgerald (2005) presented a conceptual models or frameworks to generalise the practices applied by SBE’s regarding the adoption of e-business concept.

Furthermore, Ramsey and McCole conducted 2 studies on e-business adoption by small businesses. The first one in 2004, drawing from the new possibilities of internet-based technologies which can provide a powerful route to innovative marketing strategies they conducted a comparative study of e-business adoption among SME’s in the knowledge-intensive service sector in three countries: Northern Ireland, the Republic of Ireland and New Zealand. And to understand why some New Zealand SME’s in the professional services industries have been slow to embrace e-business technologies they conducted a second study in 2005.

 

(3) There are a considerable number of conceptual and theoretical studies conducted on E-marketing in SBE’s. For example: Oliva (2004) brought to light some aspects regarding e-Bay. Also De Kervenoael et al (2006) tried to demonstrate the need for an improved understanding of consumer value for online grocery purchases and to propose the notion of “integrated service solution” packages as a strategy for growing and successfully sustaining both marketing strategy and policy.

 

(4) Marketing practitioners and academics have devoted considerable effort in studying Business – to – Business (B2B) e-marketing. Although there are a wide rang of researches conducted on B2B [Hamill (1997), Hoffman et al. (1999), Hoffman and Novak (1996), Porter (2001) …], but there is a very few number of researches on B2B in SBE’s, one of it had been conducted by Ng (2005) to develop a preliminary framework for Australian agribusiness organisations seeking to select B2B e-business models.

 

(5) Regarding E-marketing in developing countries, there are only 2 studies conducted by: Bui, et al (2006) and Hinson and Sorensen (2006). To understand the opportunities, challenges, and guidance necessary for e-tourism to be effective in developing economies; Bui, et al (2006) conducted a case study research to assess the effectiveness of Web technology in promoting tourism in Ho Chi Minh City, Vietnam. While Hinson and Sorensen (2006) depending on Quantitative methodology argue that the adoption of e-business practices has benefits for small Ghanaian exporters.

 

2.1 The research Gap:-

 

Based on the previous discussion, it is noticed that:-

-         Almost all of the researches on e-marketing in SBE’s had been conducted in Europe (UK, Northern Ireland, the Republic of Ireland, Austria and Switzerland), Australia and New Zealand. Only 2 studies were conducted in developing countries.

-         The literature was concentrated on some research areas, and (up to the knowledge of the researcher) there is no single research on the SBE’s E- Marketing Performance or in SBE’s marketing in Egypt.

 

Obviously this is a major gap in the contemporary research on SBE’s E-Marketing Therefore a contribution to the literature is needed.

3. Research Problem:- 

As a conclusion of the literature survey, the fundamental problem motivating this research study is the urgent need to understand the relationship between using e-marketing by the Egyptian and British small business enterprises and the marketing performance of these enterprises. As well as the effect that e-marketing has on marketing activities for small business enterprises. The study attempts to have full-scale research that is statistically significant that could answer the following main question: what are the relationship between using e-marketing and the marketing performance of the Egyptian and British small business enterprises.

Beside this main question the research also attempts to answer the following sub – questions:-

•         What are the marketing variables, which can be considered as indicators to marketing performance of the Egyptian and British SBE’s?

•         What is the relationship between using e-marketing and the marketing performance variables?

To address these questions, a series of objectives are now presented.

 

4. Research Objectives:-

The main objectives of this research is to: develop a theoretical model to understand and interpret the use of the E-marketing by small business enterprises in the UK and Egypt, explore and analyze the level and form of e-marketing used by the Egyptian and British SBE’s and its contribution to marketing performance as measured by financial and operational performance measures.

The research will adapt an interdisciplinary approach that makes use of traditional small business enterprises marketing, E-marketing, IT, and information systems literature. This is in line with the point of view of Gatticker et al. (2000) who states that researchers should investigate the opportunities offered by the Internet using an interdisciplinary approach. At the same time, because E-marketing is a field that makes use of IT and IS, depending on that the research will considers the appropriateness of the various theories that underpin research into IT and IS implementation.

Consequently, the objectives of this research are as follows:-

•         To develop and clarify a conceptual model to understand and interpret the use of the E-marketing by small business enterprises in the UK and Egypt.

•         To specify and test hypothesised relationships derived from the conceptual framework of the study.

•         To explore and analyze the level and form of e-marketing used by the Egyptian and British SBE’s and its contribution to marketing performance.

•         To assess the existing awareness of the SBE's to the expected benefits of the using of e-marketing.

•         To identify the results of using e-marketing.

•         To evaluate the current practices – if any – of e-marketing by the Egyptian and British SBE’s.

•         To examine the impact of E-marketing practices on marketing efficiency

To achieve these objectives a series of hypotheses have been constructed to be tested during the research process.

 

5. Research Hypotheses:

            In the light of the previous discussion and the literature review, the following hypotheses have been constructed. Both the conceptual framework and empirical study are linked to test these hypotheses:-

Hypothesis (1): The level of e-marketing used by SBE’s is significantly related to the firm’s marketing performance.

                (1-A): The level of e-marketing used by Egyptian SBE’s is significantly related                           to the firm’s marketing performance.

                (1-B): The level of e-marketing used by British SBE’s is significantly related to the firm’s marketing performance.

                (1-C): Implementing E-marketing by the SBE’s has a positive impact on the SBE’s marketing performance.

Hypothesis (2): The form of e-marketing used by SBE’s is not significantly related to the firm’s marketing performance.

                (2-A): The form of e-marketing used by Egyptian SBE’s is not significantly related to the firm’s marketing performance

                (2-B): The form of e-marketing used by British SBE’s is not significantly related to the firm’s marketing performance

Hypotheses (3): Implementing E-marketing by the SBE’s is dependent on the SBE internal related factors.

                 (3-A): Implementing E-marketing by the SBE’s is dependent on the entrepreneur managerial skills.

                 (3-B): Implementing E-marketing by the SBE’s is dependent on the financial resources of the SBE.

                 (3-C): Implementing E-marketing by the SBE’s is dependent on the availability of technical infrastructure.

 

6. Contribution To The Current Knowledge:-

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give”

          Sir Winston Churchill

The primary benefit of this study is as a contribution to knowledge in the areas of small business enterprises and E-marketing. The research will contributes to the limited number of empirical researches on marketing goods, services, ideas and information depending on the Internet and other electronic marketing means. Moreover, it contributes to the limited number of empirical evidences to explore the effect of E-marketing on the marketing performance of small business enterprises. Many researchers (Sheth, J. N., Sharma, A., 2005; Sandeep K., Singh, N., 2005; Adam, S., et al., 2002; Teo, T., Tan, J. S., 2002; Darby, R., Jones, J., Al Madani, G., 2003 and Goldsmith, R., Lafferty, B., 2002) had suggested the need for such kind of research. Those authors agree that a serious marketing practitioners and academic researchers are now aware that more systematic research is required to reveal the true nature of E-marketing.

 

6.1 Significance to Researchers:-

 

This study is an original attempt - based on the literature review - to establish a conceptual model to outline the use of E-marketing by small business enterprises. Beside that it is also an original attempt to study E-marketing in Egypt.

 

Furthermore as the theory in the field of E-marketing is still in the infancy stage and yet not well established this study can be considered as a step toward a theory building in the field of E-marketing. It brought to light all the surroundings around the concepts and practice of E-marketing. Moreover, it provides not only an empirical assessment of the essential elements in E-marketing implementation; but also an empirical assessment of E-marketing implementation by both the UK and Egyptian small business enterprises.

 

6.2 Significance to practitioners:-

 

The findings and results of this research study will provide a great help and benefits to: small business entrepreneurs, marketers, IT practitioners and all other parties that uses or planning to use the Internet and other electronic means for marketing purposes. The study intends to help practitioners to gain a better understanding for the usage of E-marketing by small business enterprises. Furthermore, it will provide insights on “how” E-marketing can affect the SBE marketing performance not only in Europe as presented by the UK, but also in the less developed countries such Egypt.

 

7. Research Process:-

 

The research process will be conducted through five basic stages (as illustrated in Figure 2) these stages are: Identification of the research problem and objectives, the development of the research framework, Research methodology, Quantitative and qualitative data analysis, and Discussion and conclusion.

The researcher had done his best to arrange the organisation of the study in such a way that it allows the readers to follow the process easily and smoothly.

 

7.1 Research Methodology:-

         Based on the general principle that the research methodology, strategy, and methods or techniques employed must be appropriate for the questions that the researcher wants to answer. A triangulation approach will be used in the research, the researcher will make a: data, method and methodological triangulation, in which quantitative and qualitative data

Identification of the:-

- Research Problem

- Research objectives

-Research Importance

 

The Research Questions, Model and Hypotheses

 

Research Methodology

 

Topic Selection Process

 

Data Analysis

 

 

Data Collection

 

 

 

Interpretations and Discussion of Key Findings

 

Conclusion and Recommendations

 

Electronic

Marketing

 

Small Business

Enterprises

 

Content Analysis

 

Data, Method and Methodological triangulation

Purification Process

 

Measures

Research Strategy

Research Design

 

Research Methods

 

Sampling Process

 

Entering Data to SPSS

 

case study

survey

Reliability/ pilot study

Questionnaire Design and Administration

 

Descriptive Statistics, Correlation, Chi Square, Independent samples t-test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Figure 2: The research process

Source: El-Gohary (2006).

 

will be collected depending on a combined research strategy based on survey and case study strategies through questionnaires and interviews to address different levels of the study. The survey strategy will allow the answer of the 'WHAT' question of the research, such as: what is the relationship between using e-marketing by the SBE’s and its marketing performance. On the other hand, the case study strategy will give in-depth information and answer the 'HOW' and ‘WHY’ questions (for example: why the relationship is taking one direction instead of anther direction).

 

Why triangulation?

The logic of triangulation is based on the premise that: “no single method ever adequately solves the problem” (Denzin, 1978: 28) and using only one method is more vulnerable to error linked to that particular method (Patton, 1990: 188); for that the  researcher will use triangulation to increase the validity and credibility of the research conclusion, to be more confident about the findings, to increase the ability of generalization, to answer the research questions and to meet the research objectives effectively and professionally. Especially that according to the knowledge of the researcher there is no previous PhD studies were conducted in the field of E-marketing practices in SBE’s in Egypt, also there is lack in scientific studies in this filed in general. For that the researcher: believes that combining of methods in this research is indispensable, and will depend on a combined research approach based on survey and case study analysis.

 

 

7.2 Data Collection and Analysis:-

The backbone of this research is to establish and sustain a clear link between conceptual framework and empirical analysis. The main importance of this consideration comes from the belief that unless the conceptual framework and empirical study are highly integrated, each one of them individually would present a partitioned and distorted image of the research points. For that this study will depend on:

Conceptual framework: depending mostly on the secondary data.

Empirical study            : depending mostly on the primary data.

 

A combined research strategy based on survey and case study strategies will be carried out in the research by using structured mailed questionnaires and interviews as a primary data collection methods.Then, many statistical analysis techniques will be used to analyse the data and test the research hypotheses

 

 

 

 

 

References:-

ADAM, S., MULYE, R., DEANS, K. & PALIHAWADANA, D. (2002) E-marketing in perspective: A three country comparison of business use of the Internet. Marketing Intelligence & Planning, 20 (4): 243 - 251.

BUI, T. X., LE, T. and JONES, W. D. (2006) An Exploratory Case Study E-Marketing in Ho Chi Minh City, Thunderbird International Business Review, 48(3) 369–388..

CHASTON, I. & MANGLES, T. (2003) Relationship marketing in online business-to-business markets: A pilot investigation of small UK manufacturing firms, European Journal of Marketing, 37 (5/6): 753 - 773

COLLINS, C., BUHALIS, D. & PETERS, M. (2003) Enhancing SMTE’s business performance through the Internet and e-learning platforms, Education + Training, 45 (8/9): 483 - 494

DARBY, R., JONES, J. & AL MADANI, G. (2003) E-commerce marketing: fad or fiction? Management competency in mastering emerging technology, An international case analysis in the UAE. Logistics Information Management, 16 (2): 106 - 113.

DAY, G.S. (1990), Market-Driven Strategy: Processes for Creating Value, The Free Press, New York, NY.

DE KERVENOAEL, R., SOOPRAMANIEN, D., ELMS, J. & HALLSWORTH, A. (2006). Exploring value through integrated service solutions: The case of e-grocery shopping, Managing Service Quality, 16 (2): 185 - 202

DENZIN, N. K. (1978) The research act: a theoretical introduction to sociological methods.   London: McGraw-Hill.

FILLIS, I., JOHANNSON, U. & WAGNER, B. (2004) Factors impacting on e-business adoption and development in the smaller firm, International Journal of Entrepreneurial Behaviour &, 10 (3): 178 - 191

FLAVIÁN, C. & GUINALÍU, M. (2006) Consumer trust, perceived security and privacy policy: Three basic elements of loyalty to a web site. Industrial Management &, 106 (5): 601 - 620

GATTICKER, U., PERLUSZ, S. and BOHMANN, K. (2000). Using the Internet for B to B activities: A review and future direction for research, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 10 (2): 126 – 140.

GOLDSMITH, R. & LAFFERTY, B. (2002) Consumer response to Web sites and their influence on advertising effectiveness, Internet Research, 12 (4): 318 - 328

HINSON, R. & SORENSEN, O. (2006) E-business and small Ghanaian exporters: Preliminary micro firm explorations in the light of a digital divide. Online Information Review, 30 (2): 116-138.

HOFFMAN, D and NOVAK, T (1996a), A new marketing paradigm for electronic commerce, The information Society, 13 (1): 43-54.

HOFFMAN, D and NOVAK, T (1996b), Marketing in Hypermedia computer-mediated environment: Conceptual foundation, Journal of Marketing, 60 (July): 50-58.

 

JUTLA, D., BODORIK, P. & DHALIWAL, J. (2002) Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics, Internet Research, 12 (2): 139 - 164

KOKKINAKI, F. and AMBLER, T. (1999), “Marketing performance assessment: an exploratory investigation into current practice and the role of firm orientation”, working paper No. 99-114, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

LIANG, T. and HUNG, J. (1998). An empirical study on consumer acceptance of products in electronic markets: A transaction cost model, Decision Support Systems, 24: 63 – 74.

MALONE, T.W., YATES, J., BENJAMIN, R.I. (1987), "Electronic markets and electronic hierarchies", Communication of the ACM, 30 (6):484-97.

MALONE, T.W., YATES, J., BENJAMIN, R.I. (1989), "The logic of electronic markets", Harvard Business Review, 67 (3):166-72.

MARTIN, L. & MATLAY, H. (2003) Innovative use of the Internet in established small firms: the impact of knowledge management and organisational learning in accessing new opportunities. Qualitative Market Research: An International Journal, 6 (1): 18 - 26.

McCOLE, P. & RAMSEY, E. (2004) Internet-enabled technology in knowledge-intensive business services: A comparison of Northern Ireland, the Republic of Ireland and New Zealand. Marketing Intelligence &, 22 (7): 761 - 779.

McGOWAN, P., DURKIN, M., ALLEN, L., DOUGAN, C. & NIXON, S. (2001) Developing competencies in the entrepreneurial small firm for use of the Internet in the management of customer relationships. Journal of European Industrial Training, 25 (2/3/4): 126 - 136.

MULHERN, A. (1995) The SME sector in Europe: A broad perspective. Journal of Small Business Management, 33 (3), 83 -87.

NG, E. (2005) An empirical framework developed for selecting B2B e-business models: the case of Australian agribusiness firms. Journal of Business &, 20 (4/5): 218 - 225

OLIVA, R.A. (2004), "B2B for sale", Marketing Management, 13 (5): 48-9.

PATTON, M. (1990) Qualitative evaluation and research methods,   London: Sage Publications.

POON, S., SWATMAN, P.M.C. (1997), Small business use of the Internet - Findings from Australian case studies, International Marketing Review, 14 (5): 385-402.

POON, S., SWATMAN, P.M.C. (1999), "A longitudinal study of expectations in small business Internet commerce", International Journal of Electronic Commerce, 3 (3):21-33.

PORTER, M.E. (2001), "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, 79 (3):63-78.

SAMIEE, S (1998), The Internet and international marketing: is there a fit, Journal of Interactive Marketing, 12 (4): 5-21.

SANDEEP, K. & SINGH, N. (2005) The international e-marketing framework (IEMF): Identifying the building blocks for future global e-marketing research. International Marketing Review, 22 (6): 605 - 610

SHETH, J. & SHARMA, A. (2005) International e-marketing: opportunities and issues. International Marketing Review, 22 (6): 611 - 622

 

SIDDIQUI, N., OMALLEY, A., MCCOLL, J. & BIRTWISTLE, G. (2003) Retailer and consumer perceptions of online fashion retailers: Web site design issues. Journal of Fashion Marketing and Management, 7 (4): 345 - 355

SMITH, A. (2004a) Cybercriminal impacts on online business and consumer confidence, Online Information Review, 28 (3): 224 - 234.

SMITH, A. (2004b) E-security issues and policy development in an information-sharing and networked environment, Aslib Proceedings, 56 (5): 272 - 285

SMITH, A. & RUPP, W. (2003) Strategic online customer decision making: leveraging the transformational power of the Internet. Online Information Review, 27 (6): 418 - 432

SMITH, P.R. and CHAFFEY, D. (2005) e-Marketing excellence: at the heart of e-Business. Butterworth Heinemann, Oxford, UK, 2nd edition

STRAUSS, J. and FROST, R. (2001) E-marketing, NJ: Prentice Hall.

TAYLOR, M. & ENGLAND, D. (2006) Internet marketing: web site navigational design issues, Marketing Intelligence &am,, 24. (1): 77 - 85

TEO, T. & TAN, J. (2002) Senior executives perceptions of business-to-consumer (B2C) online marketing strategies: the case of Singapore. Internet Research, 12 (3): 258 - 275

 

THENG, L. G. and BOON, J. L. W. (1996) An Exploratory Study Of The Factors Affecting The Failure Of Local Small And Medium Enterprises, Asia Pacific Journal of Management 13(2): 47-61.

WATSON, J. and EVERRET, J. (1996) "Do Small Businesses Have High Failure Rates, Evidence From Australian Retailers." Journal of Small Business Management 34(4): 45-62.

WIENTZEN, H.R. (2000), "What is the Internet’s impact on direct marketing today and tomorrow?", Journal of Interactive Marketing, 14 (3):74-8.

WHITE, G.K. (1997) "International online marketing of foods to US consumers", International Marketing Review, 14 (5):376-84.

============================================================

اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بازرگانی تصدی کوچک :

مطالعه مقایسه ای بین مصر و بریتانیا است.

 

توسط :

حاتم ال - GOHARY

برادفورد دانشکده مدیریت دانشگاه

2007

 


واژه های کلیدی : --

بازاریابی الکترونیکی ، بنگاههای تجاری کوچک ، عملکرد ، مصر ، انگلستان است.

 


چکیده : --


بنگاههای کسب و کار کوچک (SBE 's) بازی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ، و سهم خود را به رشد اقتصادی و اشتغال است که به طور گسترده ای شناخته شده است. بر اساس نقش SBE به عنوان موتور اقتصادی به درایو توسعه جهانی ، این پژوهش به دنبال فهم اعمال و فعالیت های این شرکت از لحاظ بازاریابی الکترونیک (بازاریابی دستیابی به اهداف و عملکرد از طریق استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی) ، عملکرد بازاریابی و تاثیر صنعتی و تجاری SBE 'sبه منظور انجام این مطالعه مقایسه ای است در حال توسعه ساخته شده بین SBE در مصر () و انگلستان (توسعه).

هدف اصلی از این کار برای شناسایی رابطه بین چارچوب مفهومی و تجزیه و تحلیل تجربی در این زمینه ، زیرا به نظر می رسد به شدت یکپارچه ، و اگر به طور جداگانه مورد بررسی ممکن است نتایج : از تحریف حاضر.

روش تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی استفاده خواهد شد که در آن کمی و کیفی داده ها خواهد شد مصاحبه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه از طریق پست ساختار و نیمه ساخت یافته برای آدرس سطوح مختلف تحقیق ، آزمون فرضیه و آدرس پرسش های پژوهشی مرکزی.

 


1. مقدمه : --


بنگاههای کسب و کار کوچک (SBE 's) انجام بازی ، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ، و آنها را به عنوان یکی از همکاران اصلی اقتصادی ، توسعه و رشد اشتغال شناخته شده است. با توجه به Mulhern (1995) 99 ٪ از تمام شرکت های اروپایی کوچک و متوسط (SME) و 1985-1995 آن 66 درصد از اشتغال در اروپا ارائه شده. آن هم درست در کمتر کشورهای در حال توسعه (LDC 's) از کسب و کارهای کوچک انجام نمایندگی درصد بالایی از تعداد کل شرکت.

در سوی دیگر ، انقلاب در فن آوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) و ارتباطات تغییر راه مردم انجام کسب و کار امروز. در سال های اخیر ، تعداد فزاینده ای از کسب و کار شده اند با استفاده از اینترنت و سایر رسانه های الکترونیکی در تلاش های بازاریابی خود ، دادن فرصت برای بازاریابی الکترونیک (بازاریابی به عنوان یک پدیده جدید و فلسفه) را در راه بسیار مهیج و پویا را رشد دهد.

از نقطه نظر پژوهشگر ، بازاریابی الکترونیکی پیاده سازی شده توسط شرکت تجاری کوچک می تواند شکل و ماهیت کسب و کار SBE 'sسراسر جهان را تغییر دهید. از آنجا که گسترش سریع اینترنت ، شبکه جهانی وب (WWW) و ارتباطات الکترونیکی را ایجاد کرده است به سرعت در حال رشد کانال های جدید الکترونیکی برای بازاریابی است. برای این منظور ، اینترنت و سایر رسانه های الکترونیکی هم اکنون مشغول بازی کردن هستند ، نقش بسیار مهمی در انجام فعالیتهای بازاریابی به دلیل خصوصیات منحصر به فرد خود را به عنوان بازار و به عنوان یک رسانه.

بسته به نوع در آن پژوهشگر به دنبال اضافه کردن به بدن دانش با بررسی و درک اقدامات و فعالیت های شرکت های تجاری کوچک را از طریق انجام تحقیقات در مورد تاثیر اجرای بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی صنعتی و تجاری SBE ، این است مطالعه مقایسه ای بین مصر و انگلستان SBE 'sبه دست آوردن درک بهتر از نقش SBE در کشورهای در حال توسعه از آنجایی که آنها کمتر به خوبی در ادبیات ، بیان کرد.


1.1 سابقه و هدف : --


1.1.1 بنگاههای کسب و کار کوچک : --

با وجود موضع قدرتمند است که توسط کسب و کارهای کوچک برگزار می شود ، تعریف آن همواره دشوار است و موافقت کمی در مورد آنچه تعریف کسب و کار کوچک چرا مدت را تحت پوشش های مختلف شرکت وجود دارد. در نتیجه کسب و کارهای کوچک شده اند در شماره پیچیدگیشان از راه های مختلف در نقاط مختلف جهان با توجه به نیازهای ملی و محلی (Theng و منفعت 1996 ؛ تعریف واتسون و Everrett 1996). جدول 1 خلاصه رسمی یا رایج ترین تعاریف از SBE 'sمورد استفاده در برخی از کشورها در سراسر جهان است.


جدول شماره 1 : ضوابط تعریف SBE 'sاقتباس شده از سوی برخی از کشورها
کشور  
تعداد کارکنان  
معیارهای دیگر

ایالات متحده  
زیر 100  
کمتر از 5 میلیون دلار فروش سالانه

اتحادیه اروپا  
زیر 50  
گردش مالی سالانه و یا توازن جهانی کمتر از 10000000 €

+

استقلال

(هنوز بیش از 25 ٪ از سرمایه و یا رأی گیری نکردن حقوق توسط یک یا چند شرکت (یا نهادهای عمومی) است که خود را نمی SME 's)

استرالیا  
زیر 20  
هیچ کدام

کانادا  
زیر 500 در 50 در تولیدی و خدمات  
کمتر از 5 میلیون دلار فروش سالانه

هندوستان  
هیچ کدام  
سرمایه گذاری ها (بیش از 10 میلیون نمی Rupees هند در موسسات صنعتی و 1000000 در خدمت موسسات)

مکزیک  
زیر 50  
هیچ کدام

تایلند  
زیر 200 در فشرده کار  
هیچ کدام

بوقلمون  
10-49  
هیچ کدام


منبع : ال - Gohary (2006)

از جدول 1 آن است که متوجه شده که تعدادی از کارکنان است عنصر اغلب مورد استفاده در تعیین رده از SBE در اکثر کشورها. علاوه بر این ،. همچنین متوجه شده است که عدم توافق بر سر آنچه را تعریف کسب و کار کوچک ، که برای تعریف استاندارد برای شرکت های کوچک کسب و کار مورد نیاز است وجود دارد. بر این اساس و با توجه به عدم وجود یک تعریف رسمی مصر برای SBE 's، محقق خواهد شد در تعریف زیر را برای SBE برای هدف از انجام مطالعه پژوهش حاضر بستگی دارد :" یک شرکت تجاری کوچک این است که سازمانی که در استخدام 10-49 کارکنان ".


1.1.2 بازاریابی الکترونیکی : --

بازاریابی الکترونیک (بازاریابی الکترونیکی) می تواند به عنوان تمرین جدید کسب و کار مدرن در ارتباط با خرید و فروش کالا ، خدمات ، اطلاعات و افکار از طریق اینترنت و دیگر ابزار الکترونیکی مشاهده شده است. بررسی ادبیات مربوطه نشان داد که تعریف بازاریابی الکترونیکی متفاوت بر اساس نویسنده نقطه هر نظر ، سابقه و تخصص در حالی که اسمیت و Chaffey (2005) تعریف می کند آن را به عنوان : "دستیابی به اهداف بازاریابی را از طریق استفاده از تکنولوژی های دیجیتال" ، اشتراوس و فراست (2001 ) تعریف آن به عنوان : "استفاده از داده های الکترونیکی و برنامه های کاربردی برای برنامه ریزی و اجرای مفهوم ، توزیع و قیمت گذاری از ایده ها ، کالا و خدمات برای ایجاد مبادلات که راضی به اهداف فردی و سازمانی".

محقق خواهد شد اشتراوس و تعریف فراست در انجام پژوهش حاضر به دلیل بستگی دارد : آن را مورد توجه قرار می گیرد تمام عناصر بازاریابی الکترونیکی ، انواع محصولات ، از آن نشان دادن هدف اصلی از مارک الکترونیکی که در حال ایجاد است که مبادلات را برآورده فردی و سازمانی نیاز دارد. علاوه بر آن تعریف رسمی برای بازاریابی الکترونیکی اتخاذ شده توسط انجمن بازاریابی الکترونیکی است.

از نقطه نظر پژوهشگر ، بازاریابی الکترونیکی پیاده سازی شده توسط شرکت تجاری کوچک می تواند شکل و ماهیت کسب و کار SBE 'sسراسر جهان را تغییر دهید. از آنجا که گسترش سریع اینترنت ، شبکه جهانی وب (WWW) و ارتباطات الکترونیکی را ایجاد کرده است به سرعت در حال رشد کانال های جدید الکترونیکی برای بازاریابی است. این سرعت گسترش استفاده از اینترنت و دیگر ارتباطات الکترونیکی برای اهداف کسب و کار شرکت ها برای جذب در حضور آنلاین (لیانگ و آویزان ، 1998) سرمایه گذاری نماید.

 

عملکرد بازاریابی 1.1.3 : --

با توجه به این واقعیت است که بقای شرکت بستگی به ظرفیت خود برای ایجاد ارزش ، و ارزش مشتری تعریف شده است (در روز ، 1990) ، بازاریابی می کند سهم اساسی برای موفقیت کسب و کار طولانی مدت است. اما با وجود اهمیت اندازه گیری عملکرد کسب و کار است که تحقیقات کمی در اقدامات مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد بازاریابی و موثر وجود دارد. از طرف دیگر ، هنگامی که به دنبال عملکرد بازاریابی و اقدامات موفقیت آن است که متوجه اقدامات بسیاری وجود دارد. به تازگی ، در تلاش برای سازماندهی اقدامات و عملکرد Kokkinaki یورغهرو (1999) آن را خلاصه و دسته ها برای ایجاد 6 عملکرد بازاریابی و اقدامات موفقیت که عبارتند از : اقدامات مالی / اقدامات بازار رقابتی / فروش اقدامات رفتار / فروش متوسط اقدامات / اقدامات مستقیم مشتریان / اقدامات Innovativeness.

 

1.1.3.1 بازاریابی الکترونیکی عملکرد اقدامات : --

اقدامات Standardised برای بازاریابی الکترونیکی عملکرد هر دو لازم و ضروری است. بحث در مورد بسیاری از محققان بر اقدامات (اقدامات زیر را در کنار بازاریابی سنتی عملکرد محور) : ترافیک / مدت دفعات مشاهده شده / نرخ تبدیل (بازدید از خرید) / اندازه کاتالوگ / ارزش فروش / تعداد معاملات / شماره از کاربران (به عنوان اندازه گیری شده توسط تعدادی از حساب کاربر ثبت نام شده). در انجام پژوهش پیشنهاد محقق خواهد شد در هر دو بازار سنتی و بازاریابی الکترونیکی اندازه گیری عملکرد بستگی دارد. عبارتند از : اقدامات مالی / اقدامات بازار رقابتی / فروش اقدامات رفتار / اقدامات قابل فروش متوسط / بازاریابی الکترونیکی اقدامات (مانند : میزان تبدیل / ترافیک / دفعات مشاهده شده مدت زمان / تعداد معاملات / تعداد کاربران).

2. ادبیات چکیده : --

تا به حال محقق طیف گسترده ای از بررسی ادبیات (در مفهوم گسترده تر آن گسترده شده است که شامل : مجلات ، کتاب علمی ، پایان نامه و پایان نامه ، مقالات کوتاه شناسایی کرده بود ، پایگاه داده های الکترونیکی ، مقالات کنفرانس ،...). ادبیات دوره زمانی شروع می شود از سال 1990 تا حضور ، دلایل اصلی است که عبارتند از : --

-- شبکه جهانی وب (WWW) است که مهمترین عنصر بازاریابی الکترونیکی راه اندازی شد و شروع به در 1993.

-- با توجه به این بررسی برای ادبیات و با وجود رشد سریع در بازاریابی الکترونیکی پژوهش در دهه گذشته ، به نظر می رسد که تنها از اواخر 1980s در تحقیقات بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی شروع به در ادبیات ظاهر می شود. با شروع کار : مالون ، یاتس و بنجامین (1987 و 1989) ، عبور توسط کار : سفید (1997) ، Samiee (1998) ، Wientzen (2000) ، پورتر (2001) ، Siddiqui و همکاران. (2003) ، دانیل و همکاران. (2003) ، اسمیت و Rupp (2003) ، اسمیت (2004 ، ب) و با پایان دادن به کار : Sheth و شارما (2005) ، Sandeep و سینگ (2005) ، د Kervenoael و همکارانش (2006) ، Flavián و Guinalíu (2006) ، تیلور و انگلستان (2006).


مطالعات تحقیقاتی بررسی و تحت پوشش گسترده ای از رنگ زمینه بازاریابی الکترونیکی ، از جمله : بازاریابی اینترنتی / ایمیل بازاریابی / بازاریابی شبکه اینترانت / اس ام اس بازاریابی / بازاریابی اکسترانت. از طرف دیگر ، این است که متوجه ادبیات را در بازاریابی اینترنتی را پوشش می دهد پنج حوزه اصلی است که عبارتند از : بازاریابی اینترنتی (مسنجر) محیط زیست ، عملکردهای پیام رسانی فوری ، برنامه های کاربردی و پژوهش فوری فوری. با توجه به ادبیات بازاریابی الکترونیکی در SBE ، این است که آن را پوشش می دهد زمینه های زیر که در شکل 1 نشان داده شد.


استفاده از اینترنت توسط SBE 's


ادبیات بازاریابی الکترونیکی در SBE 's

مفهوم بازاریابی الکترونیکی در SBE 's

عملکرد صادرات

اینترنت به عنوان کانال توزیع برای SBE 's


آدرس خلیج در SBE 's


صلاحیتهای SBE 's

B2B در SBE 's

تجارت الکترونیک تصویب شده توسط SBE 's


بازار مجازی


شکل 1 : ادبیات بازاریابی الکترونیکی در SBE 's

منبع : ال - Gohary (2006).


با بررسی این ادبیات آن را متوجه شده است که : --

(1) وجود دارد کاملا معقول تعدادی از با استفاده SBE تحقیقات تا به حال انجام شده را بر روی اینترنت. از این تحقیقات : مارتین و Matlay (2003) پژوهشی در استفاده خلاقانه از اینترنت در شرکت های کوچک به منظور مطالعه تاثیر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را در دستیابی به فرصت های جدید انجام شده است.

در جهت یکسان و بسته به طرح تحقیقاتی خود را بررسی قبلی طراحی شده برای ایجاد مشخصات SBE 'sاسترالیا با استفاده از اینترنت در سال 1996 ، Poon و Swatman (1997) انجام تحقیقات به اثبات رساند در تاریخ : استفاده از کسب و کار کوچک از اینترنت در استرالیا SBE نیست. در موافقت با یافته های آدم و رؤسای (2001) آنها همچنین دریافتند که بسیاری از SBE هستند که هنوز با استفاده از اینترنت به عنوان رسانه ارتباطات علاوه بر وسایل ارتباطی دیگر مانند تلفن و فکس

برای ادامه مطالعات اولیه انجام شده توسط Poon و Swatman (1996a ، 1996b ، 1997a و 1997b) استفاده کنید SBE از اینترنت آدم و رؤسای (2001) بین مطالعه مقایسه از SBE 'sاینترنتی استفاده در استرالیا و نیوزیلند با توجه به انجام روش تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی. علاوه بر این Chaston و Mangles (2003) ، کالینز ، و همکارانش (2003) و McGowan ، و همکارانش (2001) انجام مطالعات پژوهشی در استفاده از اینترنت در میان شرکت های تجاری کوچک است.


(2) وجود دارد کاملا معقول تعدادی از تصویب شده بود SBE تحقیقات انجام شده بر روی تجارت الکترونیک را از اقدامات توسط. از این تحقیقات Fillis ، و همکارانش (2004) ؛ Jutla ، و همکارانش (2002) ؛ Mendo و فیتز جرالد (2005) و رمزی و McCole (2004 و 2005).

Fillis ، و همکارانش (2004) استدلال می کند که : جهانی شدن و اثرات تکنولوژی به نظر می رسد که شرکت های کوچکتر در سراسر جهان را تحریک به آغوش تجارت الکترونیک اعمال. آنها تدوین چارچوب مفهومی از دلایل اتخاذ و غیر تصویب تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک است. چارچوب شکل زیر عوامل : ابعاد کلان ، بخش صنعت و شرکت در سطح عوامل با مالک / مدیر انگیزه و نگرش نسبت به ساخته شده است تجارت الکترونیک را تصویب.

همچنین Jutla ، و همکارانش (2002) و Mendo و فیتز جرالد (2005) ارائه شده مدل یا چارچوب های مفهومی به تعمیم شیوه های اعمال شده توسط SBE در خصوص تصویب تجارت الکترونیک مفهوم.

علاوه بر این ، رمزی و McCole 2 انجام مطالعات انجام شده در تجارت الکترونیک تصویب شده توسط کسب و کارهای کوچک است. 1 برای اولین بار در 2004 ، نقاشی از امکانات جدیدی از فن آوری مبتنی بر اینترنت که می تواند مسیر قدرتمند برای استراتژی بازاریابی نوآورانه فراهم کنند ، انجام مطالعه مقایسه ای تجارت الکترونیک را تصویب میان SME در بخش خدمات دانش شدید در سه کشور : شمال ایرلند ، جمهوری ایرلند و نیوزیلند. و به همین دلیل درک برخی از نیوزیلند SME در صنایع خدمات حرفه ای شده اند نمی کند به آغوش تجارت الکترونیک فن آوری های آنها انجام مطالعه در سال 2005 2.


(3) وجود دارد قابل توجه تعداد مفهومی و نظری SBE مطالعات انجام شده بر روی بازاریابی الکترونیکی در ایران. به عنوان مثال : Oliva (2004) به ارمغان آورد نور برخی از جنبه های مربوط به الکترونیک خلیج. همچنین د Kervenoael و همکارانش (2006) محاکمه برای نشان دادن نیاز به درک بهتر از ارزش مصرف کنندگان برای خرید مواد غذایی و آنلاین برای پیشنهاد مفهوم "راه حل یکپارچه خدمات" بسته به عنوان یک استراتژی برای رشد و موفقیت در حفظ هر دو استراتژی بازاریابی و سیاست.


(4) بازاریابی پزشکان و دانشگاهیان باید کسب و کار قابل توجهی اختصاص داده شده تلاش در تحصیل -- به -- کسب و کار (B2B) بازاریابی الکترونیکی. اگر چه گسترده ای وجود دارد رنگ از تحقیقات انجام شده بر روی B2B [Hamill (1997) ، هافمن و همکاران. (1999) ، هافمن و نواک (1996) ، پورتر (2001)...] است ، اما تعداد بسیار کمی وجود دارد تحقیقات در B2B در SBE 's، یکی از آن نانوگرم شده بود انجام گرفت (2005) به منظور توسعه یک چارچوب مقدماتی برای استرالیا سازمان های محصولات کشاورزی به دنبال انتخاب B2B تجارت الکترونیک مدل های.


(5) با توجه به بازاریابی الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه هستند ، تنها 2 مطالعات انجام شده توسط : Bui ، همکاران وجود دارد (2006) و Hinson و Sorensen (2006). برای درک فرصت ها ، چالش ها ، لازم و راهنمایی برای گردشگری الکترونیکی برای مؤثر واقع شدن در کشورهای در حال توسعه ؛ Bui ، و همکارانش (2006) انجام تحقیقات مورد مطالعه به منظور ارزیابی اثربخشی تکنولوژی وب را در ترویج گردشگری در شهر هوشی مین ، ویتنام . در حالی که Hinson و Sorensen (2006) با توجه به روش کمی استدلال می کنند که تصویب شیوه های کسب و کار الکترونیکی دارای منافع برای صادر کنندگان کوچک و غنا.


2.1 پژوهش گپ : --


بر اساس بحث قبلی است ، متوجه شده است که : --

-- تقریبا تمام تحقیقات در بازاریابی الکترونیکی در SBE در اروپا انجام شده بود (انگلستان ، ایرلند شمالی ، جمهوری ایرلند ، اتریش و سوئیس) ، استرالیا و نیوزیلند هستند. فقط 2 مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه انجام شد.

-- ادبیات متمرکز شده بود در برخی از زمینه های تحقیقاتی ، و (تا دانش پژوهشگر) است که هیچ تحقیق تنها در SBE 'sبازاریابی الکترونیکی و یا در عملکرد بازاریابی SBE در مصر وجود دارد.


بدیهی است که این شکاف عمده در تحقیقات معاصر در SBE 'sبازاریابی الکترونیکی بنابراین سهم به ادبیات نیاز است.

3. مشکلات پژوهشی : --

به عنوان نتیجه گیری از بررسی ادبیات ، مشکل اساسی انگیزه این مطالعه تحقیقاتی نیاز فوری به درک رابطه با استفاده از بازاریابی الکترونیکی توسط مصر و بریتانیا شرکت های تجاری کوچک و عملکرد بازاریابی این شرکت است. علاوه بر این که بازاریابی الکترونیکی بر فعالیت های بازاریابی برای شرکت های تجاری کوچک است. مطالعه اقدام به تحقیقات کامل در مقیاس است که از نظر آماری قابل توجه است که می تواند زیر سوال اصلی : ارتباط با استفاده از ایمیل چه ، بازاریابی و عملکرد بازاریابی از مصر و بریتانیا شرکت های تجاری کوچک پاسخ دهد.

علاوه بر این پرسش اصلی تحقیق نیز تلاش برای پاسخ به فرعی زیر -- سوال : --

• متغیر های بازاریابی ، که می تواند به عنوان شاخص عملکرد بازاریابی از مصر و بریتانیا در نظر گرفته چیست SBE 's؟

• ارتباط با استفاده از ایمیل چیست : بازاریابی و بازاریابی متغیرهای عملکرد؟

برای پرداختن به این پرسش ها ، مجموعه ای از اهداف در حال حاضر ارائه شده است.


4. هدف پژوهش : --

اهداف اصلی این پژوهش این است که : توسعه یک مدل نظری برای درک و تفسیر استفاده از بازاریابی الکترونیکی توسط شرکت های تجاری کوچک در بریتانیا و مصر ، اکتشاف و تجزیه و تحلیل سطح و به شکل بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط مصر و بریتانیا SBE و سهم خود را به عملکرد بازاریابی به عنوان با اقدامات عملکرد مالی و عملیاتی محاسبه شد.

پژوهش خواهد رویکرد بین رشته ای است که باعث استفاده از بازاریابی سنتی کسب و کار شرکت های کوچک ، بازاریابی الکترونیکی ، فناوری اطلاعات ، اطلاعات و سیستم های ادبیات وفق دهند. این است که در راستای دیدگاه Gatticker و همکاران. (2000) که آمده است که محققان باید فرصت های ارائه شده توسط اینترنت با استفاده از رویکرد بین رشته ای می پردازد. در عین حال ، به دلیل بازاریابی الکترونیکی است که باعث زمینه استفاده از فناوری اطلاعات است و با توجه به پژوهش در آن را مورد بررسی قرار خواهد تناسب نظریه های مختلف که زیر بنای تحقیق در فناوری اطلاعات و پیاده سازی.

در نتیجه ، اهداف این تحقیق عبارتند از : --

• توسعه و روشن ساختن مدل مفهومی برای فهم و تفسیر با استفاده از بازاریابی الکترونیکی توسط شرکت های تجاری کوچک در بریتانیا و مصر است.

• برای مشخص و آزمون روابط hypothesised مشتق شده از چارچوب مفهومی مطالعه است.

• برای بررسی و تجزیه و تحلیل سطح و به شکل بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط مصر و بریتانیا SBE و سهم خود را به عملکرد بازاریابی است.

• برای ارزیابی آگاهی موجود SBE به مزایای مورد انتظار با استفاده از بازاریابی الکترونیکی.

• برای شناسایی نتایج با استفاده از بازاریابی الکترونیکی.

• برای بررسی شیوه های فعلی -- در صورت وجود -- از بازاریابی الکترونیکی توسط مصر و بریتانیا SBE نیست.

• برای بررسی تاثیر شیوه های بازاریابی الکترونیکی در بهره وری بازاریابی

برای رسیدن به این اهداف مجموعه ای از فرضیه شده اند ساخته می شود در طول فرآیند تحقیق را آزمایش کردند.


5. فرضیه های پژوهش :

در پرتو بحث قبلی و بررسی ادبیات ، فرضیه های زیر شده اند ساخته شده است. هر دو چارچوب مفهومی و مطالعه تجربی پیوند داده شده به آزمون این فرضیه : --

فرضیه (1) : سطح بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند توسط SBE است قابل توجهی عملکرد مرتبط با بازاریابی شرکت را به.

(1) : سطح بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط مصر SBE است قابل توجهی در رابطه با عملکرد بازاریابی شرکت است.

(1 ب) : سطح بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط بریتانیا SBE است قابل توجهی در رابطه با عملکرد بازاریابی شرکت است.

(1 - ج) : پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی توسط SBE است تاثیر مثبت بر عملکرد بازاریابی SBE نیست.

فرضیه (2) : شکل بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند توسط SBE است عملکرد قابل توجهی نمی بازاریابی شرکت برای موجود است.

(2) : شکل بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط مصر SBE 'sبه طور عملکرد بازاریابی شرکت را مربوط نیست

(2 ب) : به شکل بازاریابی الکترونیکی استفاده شده توسط بریتانیا SBE 'sبه طور عملکرد بازاریابی شرکت را مربوط نیست

فرضیه (3) : پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی توسط SBE است وابسته به SBE مرتبط با عوامل داخلی است.

(3) : پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی توسط SBE است وابسته به کارآفرین مهارت های مدیریتی.

(3 ب) : پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی توسط SBE است وابسته به منابع مالی از SBE.

(3 ج) : پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی توسط SBE است وابسته به در دسترس بودن زیرساخت های فنی می پردازد.


6. کمک به دانش جاری : --

"ما از آنچه در زندگی داریم ، اما ما را از آنچه زندگی ما را"

سر وینستون چرچیل

سود اصلی این مطالعه است که به عنوان کمک به دانش در زمینه های کسب و کار شرکت های کوچک و بازاریابی الکترونیکی. تحقیق کمک خواهد کرد به تعداد محدودی از تحقیقات تجربی در بازاریابی کالا ، خدمات ، ایده ها و اطلاعات بسته به اینترنت و دیگر بازاریابی الکترونیکی به معنی. علاوه بر این ، آن را به تعداد محدودی از شواهد تجربی منجر به کشف اثر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی بنگاه های کسب و کار کوچک است. بسیاری از محققان (Sheth ، JN ، شارما ، A. ، 2005 ؛ Sandeep K. ، سینگ ، N. ، 2005 ؛ آدم ، S. ، و همکاران ، 2002 ؛ Teo ، T. ، قهوهای مایل به زرد ، جی اس ، 2002 ؛ Darby ، تحقیق ، جونز ، J. ، آل مدنی ، G. ، 2003 و زرگر ، رضا ، Lafferty ، B. ، 2002) نیاز به چنین نوع از تحقیقات پیشنهاد کرده بود. این نویسندگان معتقدند که پزشکان بازاریابی جدی و محققان دانشگاهی در حال آگاه باشید که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است نظام مند به فاش کردن ماهیت واقعی بازاریابی الکترونیکی.

 

6.1 اهمیت است که به پژوهشگران : --


این مطالعه تلاش اصلی -- بر اساس بررسی ادبیات -- برای ایجاد مدل مفهومی به طرح استفاده از بازاریابی الکترونیکی توسط شرکت های تجاری کوچک می باشد. علاوه بر آن است که همچنین تلاش اصلی برای مطالعه بازاریابی الکترونیکی در مصر است.


علاوه بر این به عنوان نظریه در زمینه بازاریابی الکترونیکی است که هنوز در مرحله طفولیت است و هنوز نیز تاسیس این مطالعه می تواند به عنوان گامی به سوی ساختمان تئوری در زمینه بازاریابی الکترونیکی در نظر گرفته. این همه به ارمغان آورد نور محیط اطراف مفاهیم و عملکرد بازاریابی الکترونیکی. علاوه بر این ، آن را فراهم می کند نه تنها یک ارزیابی تجربی از عناصر اساسی در بازاریابی الکترونیکی پیاده سازی ، بلکه یک ارزیابی تجربی از بازاریابی الکترونیکی پیاده سازی توسط هر دو بریتانیا و مصر موسسات تجاری کوچک است.

 

6.2 اهمیت است که به پزشکان : --


یافته ها و نتایج پژوهش مطالعه این کمک بزرگی خواهد کرد و مزایای به : ارائه کارآفرینان کسب و کار کوچک ، بازاریابان ، فناوری اطلاعات پزشکان و تمام احزاب دیگری که استفاده می کند و یا برنامه ریزی برای استفاده از اینترنت و دیگر ابزار الکترونیکی برای مقاصد بازاریابی است. مطالعه در نظر دارد برای کمک به پزشکان برای درک بهتر استفاده از بازاریابی الکترونیکی توسط شرکت های تجاری کوچک به دست خوهد آورد. علاوه بر این ، این دیدگاه روی "چگونه" بازاریابی الکترونیکی می تواند عملکرد بازاریابی SBE نه تنها در اروپا به عنوان ارائه شده توسط بریتانیا تحت تاثیر قرار است ، اما همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله مصر است.


7. فرآیند پژوهش : --


روند پژوهش خواهد بود از طریق 5 مراحل اولیه (همانطور که در شکل 2 ، نشان دهنده) انجام این مراحل عبارتند از : تعیین مشکل و اهداف تحقیق ، توسعه چارچوب تحقیق ، روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده ها و بحث و نتیجه گیری.

بهترین پژوهشگر او انجام داده بود به ترتیب سازمان مطالعه در چنین راهی که اجازه می دهد تا خوانندگان به دنبال فرآیند به راحتی و هموار.


7.1 روش تحقیق : --

بر اساس اصل کلی است که روش پژوهش ، استراتژی و روش ها یا تکنیک های به کار باید مناسب برای سوالات است که پژوهشگر می خواهد پاسخ دهد. روش تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی خواهد شد در تحقیقات استفاده می شود ، محقق خواهد شد : داده ها ، روش تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی و روش ، ساخت که در آن کمی و کیفی داده ها

شناسایی : --

-- مشکلات پژوهش

-- اهداف پژوهش

پژوهشی اهمیت


سوالات پژوهش ، مدل و Hypotheses

 

روش تحقیق

 

موضوع فرایند انتخاب

 

تحلیل دادهها

 

 

جمع آوری اطلاعات

 

 

 

قرائت متفاوت و بحث یافتههای کلیدی

 

نتیجه گیری و توصیه ها

 

الکترونیکی

بازار یابی


کسب و کار کوچک

موسسات


تحلیل محتوا

 

داده ها ، روش تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی و روش

فرایند تصفیه


اقدامات

پژوهش و استراتژی

پژوهش و طراحی


تحقیقات مواد و روش ها


نمونه گیری فرآیند


ورود داده ها به SPSS


بررسی موردی

بررسی

قابلیت اطمینان / مطالعه خلبان

طراحی پرسشنامه و اداری


آمار توصیفی ، همبستگی ، چی میدان های مستقل ، نمونه آزمون تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2 : روند پژوهش

منبع : ال - Gohary (2006).


خواهد شد با توجه به استراتژی پژوهش بر اساس بررسی ترکیب و استراتژی های مورد مطالعه از طریق پرسشنامه و مصاحبه به آدرس سطوح مختلف مطالعه جمع آوری شده. استراتژی بررسی خواهد شد اجازه می دهد پاسخ به سوال چه از پژوهش ، از جمله : رابطه با استفاده از ایمیل است ، بازاریابی توسط SBE و عملکرد بازاریابی است. در سوی دیگر ، مورد مطالعه استراتژی اطلاعات جامع و ارائه پاسخ به نحوه '' و 'چرا سوال' (برای مثال : چرا رابطه مصرف 1 جهت به جای آن از جهت به اثبات رساند.


تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی چرا؟

منطق تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی در فرض است که : "نه تنها تا کنون به اندازه کافی روش حل مشکل" (Denzin ، 1978 : 28) و تنها با استفاده از یک روش مبتنی بر تر است در معرض خطا مربوط به آن روش خاص (پاتن ، 1990 : 188) ؛ برای آن محقق خواهد شد تقسیم ناحیهای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی اعتبار و اعتبار نتیجه گیری پژوهش به افزایش استفاده می شود اعتماد به نفس بیشتری در مورد یافته ، قابلیت تعمیم به افزایش ، به پاسخ پرسش های تحقیق و برای دیدار با اهداف پژوهش موثر و حرفه ای. به خصوص که با توجه به آگاهی از پژوهشگر وجود ندارد دکترای مطالعات قبلی در زمینه شیوه های بازاریابی الکترونیکی در SBE در مصر انجام شده است ، هم چنین عدم در مطالعات علمی در این ثبت به طور کلی وجود دارد. که برای محقق : معتقد است که با ترکیب روش در این تحقیق ضروری است ، و بستگی به روش پژوهش ترکیبی بر اساس نظر سنجی مورد تجزیه و تحلیل و مطالعه است.

 

7.2 جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل : --

ستون فقرات از این تحقیق این است که ایجاد و حفظ ارتباط روشن بین چارچوب مفهومی و تجزیه و تحلیل تجربی. اهمیت اصلی این توجه ناشی از اعتقاد به این که مگر این چارچوب مفهومی و مطالعه تجربی بسیار یکپارچه ، هر یک از آنها به صورت جداگانه خواهد بود و تقسیم تصویر تحریف شده از نقاط پژوهش حاضر. برای مطالعه که این بستگی دارد :

چارچوب مفهومی : بسته به نوع داده ها عمدتا در ثانویه.

مطالعه تجربی : با توجه به بیشتر به اطلاعات اولیه.


استراتژی پژوهش بر اساس بررسی ترکیب و استراتژی های مورد مطالعه می شود در پژوهش با استفاده از ساختار پرسشنامه و مصاحبه به عنوان فرستاده methods.Then مجموعه اولیه انجام داده ، بسیاری از تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق

 

 

 

 

 

منابع : --

آدم ، S. ، MULYE ، R. ، رؤسای ، K. & PALIHAWADANA ، D. (2002) بازاریابی الکترونیکی در چشم انداز : 3 کشور نسبت به استفاده تجاری از اینترنت می باشد. بازاریابی اطلاعات و برنامه ریزی ، 20 (4) : 243 -- 251.

BUI مشهد ، لو ، و تی جونز ، WD (2006) مورد مطالعه اکتشافی بازاریابی الکترونیکی در هوشیمین ، افزودنیهای چکیده تجارت بین الملل ، 48 (3) 369-388..

CHASTON ، I. & MANGLES ، T. (2003) ارتباط بازاریابی در بازارهای اینترنتی کسب و کار به کسب و کار : بررسی خلبان از شرکت های کوچک ساخت انگلستان ، مجله اروپایی بازاریابی ، 37 (5 / 6) : 753 -- 773

C. ، BUHALIS ، د و پیترز ، M. (2003) بهبود عملکرد کسب و کار را SMTE ، کالینز را از طریق اینترنت و آموزش الکترونیکی سیستم عامل ، آموزش + آموزش ، 45 (8 / 9) : 483 -- 494

DARBY ، R. ، جونز ، J. و آل مدنی ، G. (2003) تجارت الکترونیک بازاریابی : مد زودگذر یا داستان؟ صلاحیت مدیریت در تسلط بر تکنولوژی در حال ظهور ، مورد تجزیه و تحلیل بین المللی در امارات. لجستیک مدیریت اطلاعات ، 16 (2) : 106 -- 113

روز ، GS (1990) ، بازار محور استراتژی : برای فرایند ایجاد ارزش ، مطبوعات آزاد ، نیویورک ، نیویورک.

KERVENOAEL د ، ، ر ، SOOPRAMANIEN ، D. ، ELMS ، J. & HALLSWORTH ، A. (2006). کاوش ارزش را از طریق راه حل های یکپارچه خدمات : صورت الکترونیکی خرید مواد غذایی ، مدیریت کیفیت سرویس ، 16 (2) :

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |